KVKK AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlüklerin korunması hususları Anayasamız ile teminat altına alınmış olup, bu korumayı daha da güçlendirmek üzere çıkarılmış olan "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 24 Mart 2016 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve 07 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

6698 sayılı Kanunda, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi “kişisel veri” olarak tanımlanmıştır. Bu tanım kapsamında isim, adres, telefon, yaş, e-mail vb. her türlü kişisel bilgileriniz, “kişisel veri” niteliğinde olup, 6698 sayılı Kanun’un koruması altındadır.

Yine kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, Kanunda “özel nitelikli kişisel veri” olarak tanımlanmış olup, bu bilgileriniz de 6698 sayılı Kanun’un koruması altındadır.

Şirketimizden satın alınan “kişisel sağlık arşivi üyeliği” hizmeti kapsamında, şirketimize yazılı veya dijital ortamda gönderilen kullanıcı/üye listesinde adı geçen kişilerin bildirilen kişisel verileri ve yine kullanıcılar tarafından MEDİHİS sistemine bizzat veya yetkilendirecekleri kişiler aracılığıyla yükleyecekleri kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri bakımından, Veri Sorumlusu olarak addedilmekteyiz.

Kişisel ve özel nitelikteki kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen usul ve esaslara uygun şekilde gerekli olması halinde açık rızanız da alınmak kaydıyla kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, güncellenebilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN/ ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ:

Kişisel Sağlık Arşiv sistemimiz olan MEDİHİS’e üye olabilmeniz, güvenli arşiv hizmetlerimizden faydalanabilmeniz ve dosyalarınızı ihtiyaçlarınıza en uygun şekilde kategorize edebilmeniz için, adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz gibi genel kişisel verilerinizi ve yine sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verilerinizi sisteme doğru bir şekilde girmeniz ve sadece kendi sağlık dokümanlarınızı sisteme yüklemeniz gerekmektedir.

Bu yükleme tamamlandığı anda, kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, şirketimizin arşiv sistemi olan Medihis’te otomatik olmayan yollarla (sistemi kullanarak yaptığınız işlemler sonucunda) işlenmiş olacaktır. Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin şirketimizce otomatik olmayan yollarla işlenmesi, size sunacağımız arşiv hizmeti kapsamında sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili bir husustur. Hatta sözleşmenin ana konusunu; belirtilen kanun kapsamında bilgilendirilmeleriniz yapılarak, hukuka uygun onay ve açık rızalarınız da alınmak suretiyle sağlıkla ilgili kişisel verilerinizin Medihis sistemine tarafınızca yüklenmesi ve bu sistemde arşivlenmesi/depolanması oluşturmaktadır.

Süreç kapsamında toplanan kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde,

• Sağlık durumunuza ilişkin bilgi, belge, resim, laboratuvar test sonuçları, görüntülemeler, doktor raporları, yorumları ve benzeri her türlü sağlık dokümanınızın depolanması, görüntülenebilmesi, kategorize edilebilmesi, sınıflandırılabilmesi ve bu kapsamda kişisel dijital sağlık arşivinizin oluşturulabilmesi,

• Kişisel sağlık kayıt sistemlerinin oluşturulabilmesi ve yönetilebilmesi,

• Sağlık durumunuza ilişkin bilgi, belge, resim, laboratuvar test sonuçları, görüntülemeler, doktor raporları, yorumları ve benzeri her türlü sağlık dokümanınızın, tarafınızca açıkça rıza verilmesi halinde, bizzat yetkilendireceğiniz kurum doktorları ile paylaşılması,

• Kişisel dijital sağlık arşiv hizmetimiz ile ilgili üyelerin/kullanıcıların şikâyet ve önerilerini değerlendirilebilmesi ve cevaplandırılabilmesi,

• Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,

• Hesap hareketleri ve sistemde yapılabilecek güncellemelerden kullanıcıların haberdar edilebilmesi,

• Kullanıcılara güvenlik uyarılarının gönderilebilmesi,

• Kişisel sağlık arşivinde bulunan bilgi ve belgeler üzerinden sistemin yapabileceği analiz ve sınıflandırmalar ölçüsünde kullanıcıya tavsiye niteliğindeki bilgi ve önerilerin iletilebilmesi,

• Yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek

amaçlarıyla işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN MEDİHİS SİSTEMİNE İŞLENMESİNDEKİ HUKUKİ SEBEBİMİZ:

Kullanıcılara sunduğumuz dijital sağlık arşiv hizmetinin gereğini eksiksiz ve tam amacına uygun olarak yerine getirebilmek, yani sözleşmeyi ifa etmektir.

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, www.medihis.com.tr’nin hizmetlerinden yararlanabilmeniz adına, işbu aydınlatma metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır. Özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak mutlaka açık rızanız alınacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ:

Kişisel verileriniz, internet üzerinden Medicopin LLC’nin elektronik servisi olan www.medihis.com.tr’ye veya mobil uygulamalarına bağlanmanız, kişisel verilerinizi/ özel nitelikteki kişisel verilerinizi ve de sağlık dokümanlarınızı bizzat sisteme yüklemeniz veya anılan verilerin açık rıza ile yetkilendireceğiniz kurumun/şirketin anlaşmalı hekimleri tarafından MEDİHİS’e yüklenmesi sureti ile toplanabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI:

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenecek olup, Medicopin LLC ve/veya tedarikçilerimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ SAKLAMA SÜRESİ:

Kişisel verileriniz/özel nitelikli kişisel verileriniz, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması (üyeliğinizin sona ermesi, iptal edilmesi veya üyelik kaydınızın silinmesini talep etmeniz halinde), şirketimiz tarafından re’sen veya yazılı ya da Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda belirtilen yöntemler ile ileteceğiniz talebiniz üzerine derhal silinecek, yok edilecektir.

Kişisel verilerin silinmesine ve yok edilmesine ilişkin talepleri değerlendirirken ve sonuçlandırırken, diğer kanunlarda yer alan ve özellikle şirketimize veri saklama yükümlülüğü getirebilecek hükümlere de riayet edeceğimizi bilmenizi isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI:

Kullanıcılar olarak, şahsen veya üyelik formunda açık rıza ile yetkilendirdiğiniz kurumun/şirketin anlaşmalı hekimleri aracılığı ile, herhangi bir zaman diliminde kendinize ait bilgileri ve sağlık dökümanlarını, istemeniz halinde mevcut sistem dışına aktarabilir, üçüncü kişilerle paylaşabilirsiniz.

Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinize erişim için yetki ve açık rıza verdiğiniz (Medicopin çalışanları haricindeki) üçüncü kişilerin, kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizi izin verilen amaç dışında kullanması veya Medihis sisteminin dışına aktararak sizi zarara uğratması halinde MEDİCOPİN’e hiç bir sorumluluk yüklenemeyecektir.

Medicopin LLC ve Medihis.com.tr çalışanları, yalnızca mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde veya kullanıcıların açık rıza ile yazılı olarak veya sistem üzerinden talepte bulundukları hallerde üçüncü kişi ya da kurumlara veya yurt dışına veri aktarımı yapabilecektir. Bu sayılı haller dışında, Medicopin LLC ve Medihis.com.tr çalışanlarının kullanıcıların kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişi ya da kurumlara veya yurt dışına aktarması mümkün değildir.

Daha detaylı bilgi için şirketimize yazılı olarak başvurabilirsiniz.

KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ HAKLARINIZ:

Medicopin LLC.’ye başvurarak,
a) Kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında kimseye aktarılıp aktarılmadığını öğrenme ve aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
d) Kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin/özel nitelikli kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) Mevzuatın zorunlu kılması ve/veya açık rıza ile yazılı talepte bulunmanız dolayısıyla verileriniz üçüncü kişi ve kurumlara veya yurt dışına aktarılmış ise, eksik ve yanlış işlenmiş olan kişisel verilerinizin /özel nitelikli kişisel verilerinizin düzeltildiğinin bu verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, yine işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle silinen veya yok edilen kişisel verilerinizin/özel nitelikli kişisel verilerinizin bu verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerinizin/ özel nitelikli kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,
hakkına sahipsiniz.

VERİ GÜVENLİĞİ

Medicopin LLC olarak, kişisel verilerinizi teknik ve idari imkânlarımız dâhilinde titizlikle korumaktayız. Şirketimiz tarafından alınan güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanabilmektedir.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “www.medihis.com.tr” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak; “Maslak Mahallesi, Meydan Sk., 5/29B Spring Giz Plaza, Sarıyer/İSTANBUL” adresine bizzat teslim edebilirsiniz.

Başvuru formunu indirmek için tıklayın